COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI PRAHOVA

 
Breaking News
Va informam ca in perioada 18.03.2020-15.04.2020 CMS-Prahova suspenda activitatea cu publicul. In aceasta perioada va rugam sa transmiteti solicitarile dumneavoastra pe adresa de email : cmdprahova@yahoo.com
Legislatie - Monitorul Oficial 376/2020
Legislatie - Ordinul 828/2020
Legislatie - Ordinul 828/2020 - Actualizat
Ghid de masuri de protectie sociala medici stomatologi
Ghid de masuri de protectie sociala medici stomatologi rev.1
Informare despre urgentele stomatologice
Mesajul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Decizia 15 a Biroului Executiv National CMSR
Decizia 16 a Biroului Executiv National CMSR
Recomandari pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in activitatea stomatologica de urgenta
Decizia 17 a Biroului Executiv National CMSR
Decizia 25 a Biroului Executiv National CMSR
Decizia 26 a Biroului Executiv National CMSR
Ordonanta Militara nr. 2/2020
OUG 30/2020
OUG 32/2020
COVID-19
Plan de masuri stare de urgenta
Informare
MEMBRII COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI PRAHOVA IN ADUNAREA GENERALA NATIONALA
MEMBRII BIROULUI EXECUTIV AL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI PRAHOVA
MEMBRII CONSILIULUI JUDETEAN AL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI PRAHOVA
Regulament U.E. mercur
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni, Marţi 10.00 - 14.00 Joi, Vineri 10.00 - 14.00
TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE MEMBRU
Colegiul Medicilor Dentisti Prahova va anunta ca eliberarea certificatelor de membru depuse pentru viza anuala se va face in a doua si a patra saptamana din luna,
nu mai devreme de 30 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei necesare vizarii certificatului. Detalii pe site.
 

 

NOUTATI

Stimati colegi , avand in vedere situatiile din ultima vreme, in care au fost depistate persoane care au profesat in domeniul medical fara a avea aceasta calitate, va reamintim ca, potrivit deciziei CMDR nr.7/2015 , daca profesati pe teritoriul altui Colegiu decat cel in care sunteti inscrisi aveti obligatia sa notificati Colegiul respectiv . Neindeplinirea acestei obligatii reprezinta o abatere disciplinara. De asemenea aceeasi obligatie o au si cabinetele medicale, respectiv societatile care desfasoara activitati medicale conform codului caen 8623. In aceasta situatie abaterea disciplinara este savarsita de medicul titular respectiv administratorul medical al societatii. " Formularele necesare se pot descarca AICI
 

 

DESPRE NOI

Colegiul Medicilor Dentişti din România (C.M.D.R.) a luat naştere în mod legal în anul 2004, în temeiul Legii nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
La momentul actual, activitatea organizatiei este reglementată în principal prin Titlul XIII: Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată în M.Of. nr. 652/28 aug.2015.
C.M.D.R. este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată. CMDR nu se poate substitui organizaţiilor patronale sau sindicale şi în îndeplinirea atribuţiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevăzute de lege.
C.M.D.R. are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional.
C.M.D.R. cuprinde toţi medicii dentişti cu drept de practică în România, iar atribuţiile sale nu pot fi exercitate de nicio altă asociaţie profesională.
Colegiul Medicilor Dentişti Prahova este structură teritorială a C.M.D.R. la nivelul judeţului Prahova, are personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii, precum şi autonomie funcţională, organizatorică şi financiară în condiţiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Sediul organizaţiei este în reşedinţa de judeţ, respectiv în municipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 18, etaj II, jud. Prahova.
 

 

ORGANIZARE

Organele de conducere ale C.M.S.Prahova sunt: adunarea generală, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi biroul consiliului.
Cenzor - extern - expert contabil Filipoiu COSTEL
 

 

ATRIBUTII

Potrivit dispozitiilor art. 512 din Legea 95/2006, republicată, Colegiului Medicilor Dentişti din România îi revin următoarele atribuţii:
a) colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, prin asigurarea controlului aplicării regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
b) apără demnitatea, promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului dentist în exercitarea profesiei;
c) asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;
d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor săi;
e) întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al medicilor dentişti din România, administrează pagina de internet de publicare a acestuia şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei de medic dentist;
f) elaborează şi adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al CMDR şi Codul deontologic al medicului dentist, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
g) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
h) colaborează în domeniul său de competenţă cu instituţii/autorităţi publice, organizaţii desemnate de Ministerul Sănătăţii la elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică medico-dentară, indiferent de forma de proprietate, şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
i) îi reprezintă pe membrii săi în relaţiile cu asociaţii ştiinţifice, profesionale, patronale şi cu sindicatele;
j) stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medico-dentare;
k) colaborează în domeniul său de competenţă cu organizaţii, autorităţi/instituţii publice, persoane fizice/juridice cu atribuţii desemnate de Ministerul Sănătăţii, asigurând cadrul necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate exclusiv pe promovarea competenţei profesionale;
l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor dentişti şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medico-dentar;
m) colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii la consultările privind reglementările din domeniul medico-dentar sau al asigurărilor sociale de sănătate;
n) acţionează, alături de instituţiile sanitare centrale şi teritoriale, ca în unităţile medico-dentare publice şi private (cabinete, ambulatorii, spitale) să fie asigurată calitatea actului medico-dentar;
o) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională şi de deontologie medico-dentară şi a cazurilor de greşeli în activitatea profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
p) sprijină instituţiile şi acţiunile de asistenţă medico-socială pentru medicii dentişti şi familiile lor;
q) promovează relaţiile pe plan extern cu organizaţii şi formaţiuni similare;
r) în cadrul CMDR funcţionează comisii ce reprezintă specialităţile medicinei dentare prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, elaborat de Ministerul Sănătăţii;
s) colaborează cu organizaţii, autorităţi/instituţii publice, persoane fizice/juridice cu atribuţii desemnate de Ministerul Sănătăţii, reprezentând în domeniul său de competenţă medicii dentişti cu practică independentă care desfăşoară activităţi medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
t) avizează, în domeniul său de competenţă, autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private şi se pronunţă în acest sens în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalării şi funcţionării acestora, ţinând seama ca exercitarea activităţilor medico-dentare să se facă în concordanţă cu competenţa profesională a medicului dentist, cu dotarea tehnică, precum şi cu respectarea normelor de igienă;
u) colaborează cu OAMGMAMR în ceea ce priveşte activitatea profesională a tehnicienilor dentari şi asistenţilor medicali care desfăşoară activitate în medicina dentară;
v) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către medicii cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene;
x) colaborează în domeniul său de competenţă cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical, din domeniul sanitar, şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populaţiei;
y) coordonează, controlează şi supraveghează funcţional, organizatoric şi financiar colegiile teritoriale.
(2) În domeniul formării profesionale, CMDR are următoarele atribuţii:
a) participă în domeniul său de competenţă cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului anual de locuri de pregătire în unităţile de învăţământ superior de medicină dentară;
b) colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, alături de alte organizaţii, persoane fizice/juridice, la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor dentişti;
c) colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs şi la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
d) iniţiază şi promovează, în domeniul său de competenţă, împreună cu organizaţii, autorităţi/instituţii publice, persoane fizice/juridice cu atribuţii desemnate de Ministerul Sănătăţii, forme de educaţie medicală continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
e) urmăreşte realizarea orelor de educaţie medicală continuă necesare reavizării la 5 ani a calităţii de membru al CMDR;
f) susţine activitatea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizează manifestări ştiinţifice în domeniul medicinei dentare;
g) colaborează prin compartimentul de calitate a serviciilor de sănătate cu autorităţi/instituţii publice, persoane fizice/juridice cu atribuţii desemnate de Ministerul Sănătăţii, în vederea stabilirii şi creşterii standardelor de practică profesională, a asigurării calităţii actului medico-dentar în unităţile sanitare.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea 95/2006, CMDR, prin structurile naţionale sau teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.
 

 

MEMBRII

C.M.D.R. întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al medicilor dentişti din România, administrează pagina de internet de publicare a acestuia şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei de medic dentist.
Dacă doriţi să consultaţi lista membrilor dintr-un colegiu teritorial va rugam să utilizaţi modulul de cautare AICI.
RETINETI:
  • Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentişti membri ai C.M.D.R. În vederea accesului la una dintre activităţile de medic dentist şi exerciţiului acesteia, medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medico-dentare, de la obligativitatea înscrierii în CMDR.
  • În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii pe teritoriul României, medicii respectivi trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la CMDR.
  • Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
 

 

PENTRU DOCTORI

 

GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal în accepțiunea Regulamentului Uniunii Europene 679/2016
Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil începând cu data de 25 mai 2018. Acesta:
   Schimbă modul în care companiile pot utiliza datele personale pentru cercetări de piaţă specifice, axate pe consumator;
   Redefineşte datele personale stabilind că acestea sunt constituite din orice informaţie care permite indentificarea unui individ;
   Oferă mai multe drepturi persoanelor;
   Reformulează modul în care companiile pot solicita şi utiliza datele personale în scop comercial.
Regulamentul înlocuieşte Directiva 95/46/EC, preluată în România prin Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
   Informare prelucrare date caracter personal
   Informare prelucrare date caracter personal pacienti
 

 

FAQ

 

CONTACTATI-NE

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI

 

DATE CONTACT

Numar Telefon: 0727 565 913 (secretariat) Adresa de mail: cmdprahova@yahoo.com

© 2017. Colegiul Medicilor Prahova. Toate drepturile rezervate.